REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSAW GLOBAL BUSINESS FORUM

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem wydarzenia Warsaw Global Business Forum jest firma Come Creations Group Anita Kijanka  z siedzibą przy ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Wydarzenie odbywa się w dniu 11 października 2016 r. na terenie, który zostanie potwierdzony do 31.05.2016 r., zwanym dalej Terenem Wydarzenia.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum  i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Forum może być każda osoba, która zarejestruje się na wydarzenie w systemie elektronicznym na stronie Forum: www.wgbforum.com

2.2. Wstęp na Forum jest odpłatny. Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na konto: 46 1050 1038 1000 0091 3648 9177 Come Creations Group Anita Kijanka.

2.3. Informacje o cenach biletów znajdują się na stronie: www.wgbforum.com

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych.

2.5. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi rachunek lub fakturę za udział w Forum.

2.6. Koszt udziału, pobytu, przejazdu i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.7. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Forum w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił opłaty za udział w terminach określonych przez Organizatora.

§ 3. Zasady Forum

3.1. Organizator ustala plan Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu,
w którym odbywa się Forum, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum z przyczyn od Niego niezależnych.
W takim przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum z powodu zmiany terminu, odbywa się ono za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Forum.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej Forum oraz publikacji relacji z imprezy na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.

§ 4. Warunki rezygnacji i reklamacji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Forum powinna być dokonana w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany na stronie Forum najpóźniej do 2 tygodni przed planowaną datą wydarzenia.

4.2. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum, nie jest równoznaczne z rezygnacją  z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

4.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem, Organizator ma prawo zatrzymać 100% wartości opłaty za uczestnictwo.

4.4. Wszelkie reklamacje Uczestników Forum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

4.5. Reklamacje Uczestników Forum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Forum.

4.6. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 5. Postanowienia dodatkowe

5.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Forum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Forum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

5.5. Uczestnik zgłaszając udział w Forum, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji i organizacji.

5.6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.

5.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu.

5.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.wgbforum.com

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, informując o tym na stronie wydarzenia.